Selecteer een pagina

Leveringsvoorwaarden Gifted Nutrition

  1. Definities
  2. Algemeen
  3. Tot stand komen van de overeenkomst
  4. Levering
  5. Betaling
  6. Retour
  7. Eigendomsvoorbehoud
  8. Onderzoek en klachten
  9. Risico-overgang
10. Opschorting en ontbinding
11. Incassokosten
12. Aansprakelijkheid
13. Overmacht
14. Toepasselijk recht

1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De consument: een wederpartij, ouder dan 18 jaar, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gifted Nutrition.nl en de consument.

2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gifted Nutrition.nl en een consument waarop Gifted Nutrition.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen alleen en niet anders dan schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gifted Nutrition.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Tot stand komen van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat er een bestelling via de webshop is gemaakt.

4. Betaling

1. De consument verplicht zich de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen die buiten Nederland worden gedaan kunnen alleen worden voldaan door vooruitbetaling via Ideal, of Icepay met Mastercard dan wel Visa.
2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Gifted Nutrition.nl en de verplichtingen van de consument jegens Gifted Nutrition.nl onmiddellijk opeisbaar.
6. Gifted Nutrition.nl heeft het recht de door de consument gedane betalingen te verrekenen met facturen die nog niet betaald zijn. Gifted Nutrition.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de verrekening aanwijst.

5. Levering

1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering vanuit de winkel of het magazijn van Gifted Nutrition.nl.
2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop wij een bevestiging hebben ontvangen van Icepay of dat het totale bedrag is overgemaakt en ontvangen op onze bankrekening.
3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
4. De zaken worden binnen Nederland geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk 15 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zulks behoudens het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden (overmacht).
De zaken worden buiten Nederland geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zulks behoudens het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden (overmacht).
5. Indien Gifted Nutrition.nl. een levertijd heeft opgegeven is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan acht weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Gifted Nutrition.nl. schriftelijk in gebreke te stellen.

6. Retour

1. Eventuele retourzendingen aan Gifted Nutrition.nl. moeten altijd franco en onder opgave van redenen geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de consument. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de consument.
2. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de consument binnen 10 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht.

Ieder vorderingsrecht van de consument jegens ons, betrekking hebben op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

– De gebreken niet binnen de dit artikel (in lid 2) gestelde termijn aan ons ter kennis zijn gebracht.
– De consument ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
– De consument de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt.
– De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien wanneer deze termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de dag waarop de zaken zijn geleverd is verstreken.
– De toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de consument worden voortgezet.

3. Klachten betreffende prijzen en de factuur, moeten binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken en/of de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend.
4. Het indienen van klachten geeft de consument niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten.
5. De consument dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
6. Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Gifted Nutrition.nl is daarvoor niet aansprakelijk.

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Gifted Nutrition.nl. blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Bij volledige betaling van de koopprijs gaat het eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de consument over.
2. Gifted Nutrition.nl is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de consument (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, terug te halen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het ontslaat de consument niet van het voldoen van alle gemaakte kosten die voortvloeien uit het terug halen van de artikelen of die ontstaan nadat de artikelen zijn terug gehaald.

8. Onderzoek en klachten

1. De consument is verplicht op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) de geleverde artikelen te controleren op gebreken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Gifted Nutrition.nl. te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van de originele factuur en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking te melden aan Gifted Nutrition.nl. Na verloop van de garantietermijn is Gifted Nutrition.nl. gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gifted Nutrition.nl. en op de wijze zoals door Gifted Nutrition.nl. aangegeven.

9. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

10. Opschorting en ontbinding

1. Gifted Nutrition.nl. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Gifted Nutrition.nl. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Gifted Nutrition.nl. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gifted Nutrition.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Gifted Nutrition.nl. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Goldsgymhop.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11. Incassokosten

1. Blijft de consument om wat voor reden ook in gebreke dan wordt het incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerderd met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten komen hierbij voor rekening van de consument.
2. Indien Gifted Nutrition.nl. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

12. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde zaken niet door derden op zich zijn genomen, kan de consument jegens Gifted Nutrition.nl (garantie- ) aanspraken als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden doen gelden.
De aansprakelijkheid van Gifted Nutrition.nl is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricagefouten.
De aansprakelijkheid van Gifted Nutrition.nl is voorts beperkt tot het bedrag waarvoor wij te dezer zake zijn verzekerd.
2. Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of
b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de consument gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of:
d. een in overleg met de consument te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.
3. Indien de consument zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichting(en) van Gifted Nutrition.nl uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan consument en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).
Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstand schade daaronder begrepen, geleden door de consument, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke ontstaat doordat wet- of regelgeving van het (buiten)land waar de zaken worden afgeleverd en/of van het (buiten)land waar consument woont of gevestigd is en/of van het (buiten)land waar de zaken worden gebruikt, afwijkt van de wet- of regelgeving in Nederland.

13. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gifted Nutrition.nl geen invloed kanuitoefenen, doch waardoor Gifted Nutrition.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gifted Nutrition.nl worden daaronder begrepen.
3. Gifted Nutrition.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gifted Nutrition.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Gifted Nutrition.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gifted Nutrition.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

14. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Gifted Nutrition.nl. en de consument is het Nederlands recht van toepassing.

Winkelmand

Translate:

Gold’s Gym Shop

Mountain View

Gifted Nutrition Supplementen

Mountain View

Gold’s Gym

Mountain View
Share This

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten